Panel uživatele

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I.Základní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností SAFETEX CS s.r.o. (dále jen ,,prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen ,,kupující")


Prodávající


SAFETEX CS s.r.o., se sídlem J.Š.Baara 1942/26a, 405 02 Děčín V., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 2351.


Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je dle §419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je dle §420 občanského zákoníku
1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Jako podnikatel je považován ten kupující, který ve své objednávce uvede identifikační číslo.


Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující přijímá platnost obchodních podmínek odběrem zboží u prodávajícího a tímto aktem pro něho vstupují obchodní podmínky v platnost.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


II. Bezpečnost a ochrana osobních informací

Naše společnost chrání osobní data fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Správcem osobních údajů je společnost SAFETEX CS spol. s r.o. IČ : 46709304. Pro zajištění a dodržování všech pravidel pro ochranu osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů p. Tomáše Urbana , tomas.urban@softbit.cz

Naše společnost prohlašuje a zaručuje se, že přijatá opatření k zabezpečení Osobních údajů splňují požadavky GDPR na zabezpečení Osobních údajů a že bude zpracovávat Osobní údaje v souladu s GDPR, jakož i souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny,poskytnuty třetí osobě apod. S vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Objednání


Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží upravené na přání zákazníka, které není běžně skladem, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. U zboží, které není skladem a kupujícímu nevyhovuje udaný termín dodání, je kupující žádán, aby objednávku obratem zrušil, jinak je objednávka považována za platnou.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
postřednictvím e-shopu: www.safetex-shop.cz
e-mailem: info@safetex.cz
osobně: po-pá 8.00-16.00 , na adrese sídla firmy: J.Š.Baara 1942/26a, 405 02 Děčín V.
telefonicky: +420 412 528 367 , 602 284 314 , 777 000 556


IV. Ceny a doprava


Všechny ceny uváděné v e-shopu jsou smluvní a uváděné vždy bez DPH a s DPH, bez dopravného a balného. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu roku bez předchozího upozornění.
Ceny přepravy při zaslání zboží:
Zboží zasíláme přepravní službou DPD do hmotnosti 31,5kg nebo Českou Poštou do Balíkovny do hmotnosti 15kg. Při výběru Balíkovny a hmotnosti balíku vyšší než 15kg je balík odesílán alternativní dopravou a kupující je o tomto informován emailem nebo telefonicky. Expediční náklady činí od 0Kč v případě osobního převzetí na pobočce a od 70Kč bez DPH dle způsobu dopravy a platby. Pokud váha Vaší objednávky přesáhne 31,5 kg, bude rozdělena do 2 a více balíků. Cena každého dalšího balíku je 130,-Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že váha produktů není vždy stejná, neumí náš eshop s více balíky počítat. Cena dalšího balíku tedy bude přičtena ručně při expedici. V případě nadstardadních služeb dopravců (express doručení, doručení na předem stanovenou hodinu) bude účtován příplatek dle sazebníku vybraného dopravce.
Při hmotnosti nad 50 kg a u rozměrnějších zásilek, bude cena přepravy sdělena před expedicí zboží na Váš e-mail popřípadě telefonicky. Rozměrná zásilka je zásilka, která je větší, než-li je uvedeno v podmínkách přepravy konkrétního přepravce. Z pravidla je to 2x šířka+2x výška+1x délka= max.3m. Přičemž největší rozměr nepřesáhne 1m.

Nadrozměrné zásilky, jako jsou paletové vidle, bádie, lišty apod. zasíláme smluvním dopravcem (Toptrans, Emons, Shener). O ceně je vždy kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky před expedicí zásilky.


V. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat email na adresu: info@safetex.cz, s textem: ,,Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury : XXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na bankovní účet: XXXX , datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Vrácené zboží, musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, osvědčení návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží speciálně upraveného nebo vyrobeného na přání zákazníka, které není běžně skladem.
  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

  V případě že budou dorženy všechny podmínky pro vrácení zboží, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedeným kupujícím.

V případě spotřebitele máme na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy kupující vadu reklamoval.

V případě reklamace kupujícím, který není spotřebitelem (na prodejním dokladu je uvedeno IČ), jsme povinni reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě, případně dle vzájemné dohody.

 


VI. Platební podmínky


platba v hotovosti nebo platební kartou na terminálu při osobním odběru
na dobírku (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

platba předem na účet prodávájícího na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři

platba na fakturu se splatností (pouze po předchozí domluvě stálým odběratelům)

 

č.ú.: 920380309/0800

 

VII. Převzetí zásilky


Kupující je povinen při dodání překontrolovat spolu s dopravcem zásilky dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@safetex.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech přepravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


VIII. Odpovědnost za vady , záruka


Záruční doba u nás zakoupených výrobků je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady způsobené používáním v rozporu s návodem k použití výrobku (pokud je k dispozici).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: J.Š.Baara 1942/26a, 405 02 Děčín V.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jestliže se kupující domnívá, že byl prodávajícím poškozen nebo nedostáli-li prodávající svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@safetex.cz Nepodaří-li spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

X. Závěrečné ustanovení


Tyto všeobecné obchodí podmínky jsou platné od 25.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodí podmínky bez předchozího upozornění. 
 

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob podle nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) číslo 2016/679

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR"). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25.5.2018.


1. Co jsou osobní údaje ?
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

2. Co je zpracování osobních údajů ?
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití či zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení č zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

3. Správce
Správcem osobních údajů je společnost SAFETEX CS s.r.o. Děčín, J.Š.Baara 1942/26a, Děčín V 405 02, IČO : 46709304.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro zajištění a dodržování všech pravidel pro ochranu osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáše Urbana ze společnosti Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, email : softbit@softbit.cz .

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Ve společnosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob jako jsou :
Jméno
Příjmení
Adresa bydliště
Telefonní číslo
Emailová adresa
a další
Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů zpracováváme pouze v oblasti mezd a personální agendy. U osobních údajů, jakou je fotografie zaměstnance pro prezentaci na webových stránkách společnosti máme zajištěn svobodný souhlas podle zásad GDPR.

6. Oblasti zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje fyzických osob zejména v oblastech a agendách :
Vedení účetnictví společnosti
Mzdová a personální agenda společnosti
Obchod
Oddělení péče o zákazníky
Webové stránky společnosti a e-shop

7. Dodržování zásad při zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů se důsledně řídíme zásadami, které jsou stanoveny nařízením GDPR.

a) Zákonnost
Zpracováváme osobní údaje jen v té míře, kde nám to ukládá příslušný zákon, na základě uzavření či plnění smlouvy, či na základě oprávněného zájmu, který však nepřiměřeně neomezuje ochranu soukromí a práv fyzické osoby. U ostatních činností si vždy získáváme svobodný, informovaný souhlas fyzické osoby podle zásad nařízení GDPR.

b) Korektnost a transparentnost
Veškeré osobní údaje zpracováváme korektně vůči každé fyzické osobě. Dodržujeme plně zásadu transparentnosti tak, aby každá fyzická osoba byla srozumitelně seznámena o způsobech zpracování svých osobních údajů v naší společnosti. K tomuto účelu bylo vytvořeno i toto prohlášení.

c) Účelové omezení
Zpracováváme osobní údaje fyzických osob jen k těm účelům, ke kterým nám byly tyto údaje svěřeny. Zásadně osobní údaje nepředáváme bez souhlasu a vědomí fyzických osob třetím stranám, pokud nám toto neukládá příslušný zákon či tuto činnost nám neukládá uzavřená smlouva.

d) Minimalizace údajů
Při všech operacích s osobními údaji dodržujeme zásadu minimalizace, která nám určuje, že nemáme zpracovávat osobní údaje, které nepotřebujeme bezpodmínečně k dané činnosti. Údaje, které nepotřebujeme, vůbec nezpracováváme.

e) Přesnost
Zpracováváme pouze přesné a pravdivé osobní údaje. Přiměřenou formou si ověřujeme u našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších spolupracujících fyzických osob aktuálnost a správnost jejich osobních údajů vedených v našich evidencích.

f) Omezení uložení
Osobní údaje vedeme jen po dobu, kterou nám ukládá zákon, doba uzavřené smlouvy nebo po dobu platnosti souhlasu fyzické osoby se zpracováním. V jasně definovaných případech vedeme osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu, ale jen po nezbytně nutnou dobu, která neomezuje práva a svobody fyzické osoby.

g) Integrita a důvěrnost
Veškeré osobní údaje fyzických osob zabezpečujeme proti jejich zcizení, zničení či neoprávněnému zneužití. O všech skutečnostech a informacích ve zpracování osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších spolupracujících fyzických osob zachovávají všichni pracovníci naší společnosti, kteří mají k těmto údajům přístup, bezpodmínečnou mlčenlivost. Máme zajištěno, aby se k osobním údajům nedostala v naší společnosti osoba, která nemá oprávnění tyto údaje zpracovávat podle nařízení GDPR.

h) Odpovědnost
Ke každému zpracování osobních údajů ve společnosti přistupujeme maximálně odpovědně. Všichni pracovníci společnosti jsou seznámeni se zásadami ochrany osobních údajů, právy fyzických osob. Ve společnosti máme vytvořenu vnitropodnikovou směrnici, která stanovuje všechna pravidla ochrany osobních údajů. Jmenovali jsme pro kontrolu všech činností pověřence pro ochranu osobních dat.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Nezpracováváme a nepředáváme žádné získané osobní údaje do třetích zemí.

9. Cílený marketing
Naše společnost nezasílá aktivně obchodní sdělení, firemní newslettery, pozvánky na školení a další informace klientům společnosti. U nového zákazníka zasíláme obchodní sdělení pouze na základě jeho aktivní poptávky formou emailové korespondence nebo na základě poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti. U ostatních činností, kde to není dáno příslušným zákonem, smlouvou nebo oprávněným zájmem nepřiměřeně poškozujícím práva fyzické osoby, si vždy vyžadujeme od fyzické osoby svobodný informovaný souhlas podle pravidel GDPR.

10. Aplikace práv fyzických osob
Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom práva na :
a) Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)
b) Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)
c) Výmaz – být zapomenut (podle článku 17 nařízení GDPR)
d) Omezení zpracování (podle článku 18 nařízení GDPR)
e) Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)
f) Vznést námitku (podle článku 21 nařízení GDPR)
Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti SAFETEX CS s.r.o. Děčín, J.Š.Baara 1942/26a, Děčín 405 02 nebo na e-mailovou adresu info@safetex.cz. Po ověření fyzické osoby, která požadavek zaslala, v zákonných termínech provádíme aplikaci jednotlivých práv. U práva na přístup k osobním údajům v podobě výpisu osobních údajů zasíláme formou datové zprávy službou datových schránek České pošty v případě, že příjemce vlastní datovou schránku. U ostatních předáváme výpisy osobních údajů formou osobního předání fyzické osobě po jejím ověření. V případech, kdy nelze použít ani jednu z předchozích variant, zasíláme výpis osobních údajů formou doporučeného psaní do vlastních rukou prostřednictvím České pošty s.p.

11. Předávání osobních údajů dalším příjemcům
Předáváme osobní údaje fyzických osob pouze příjemcům dle platných zákonů. Ostatním příjemcům předáváme pouze pro potřeby zajištění zasílání obchodní a ostatní korespondence, zboží a dalších využíváme služeb jiných společností, kterým předáváme na základě oprávněného zájmu osobní údaje fyzických osob.

Jsou to tyto společnosti :
a) Česká pošta s.p.
b) Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
c) Emons Spedice s.r.o.
d) GLS s.r.o.
e) Toptrans EU a.s.

f) Doprava na paletách s.r.o.
g) František Křen (účetní).

9) Závěrečné informace
Neustále sledujeme všechny změny a novinky v oblasti nařízení pro ochranu osobních údajů a aplikujeme je do svých vnitropodnikových procesů.

V Děčíně dne : 25.5.2018


 

 

Safetex-shop.cz na Firmy.cz

TOPlist

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení